🚚 DOPRAVA ZDARMA na objednávky nad 999 Kč! Nakupujte bez stresu, na vrácení produktů máte 100 dní!

Všeobecné obchodní podmínky Spotřebitelé

01 – Předmět


Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Všeobecné obchodní podmínky“) upravují poměry vzniklé na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavřené mezi společností ATLASFORMEN, zjednodušenou akciovou společností dle francouzského práva se základním kapitálem 1.659.866,- €, zapsanou v Obchodním rejstříku v Paříži pod číslem 449 149 038, se sídlem 87-89 rue La Boétie, PSČ 75008, Paříž, Francie, DIČ: FR47 449 149 038, (dále jen „Prodávající“) a spotřebitelem s bydlištěm v České republice, (dále jen „Kupující“), v případě, že je kupní smlouva uzavřena po telefonu, poštou nebo na internetu prostřednictvím stránek http://www.atlasformen.cz (dále jen „Stránky“).

Spotřebitelem je ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Prodávajícím nebo s ním jinak jedná.

Obsah kupní smlouvy tvoří objednávka Kupujícího doručená Prodávajícímu za níže uvedených podmínek, Všeobecné obchodní podmínky a další listiny, na které se v objednávce či Všeobecných obchodních podmínkách odkazuje jako na obsah kupní smlouvy. Kupní smlouva je uložena u Prodávajícího, v jeho sídle či na adrese zákaznického oddělení, a Prodávající umožní Kupujícímu ke kupní smlouvě přístup.

Nabídkou se rozumí právní jednání směřující k uzavření smlouvy, pokud obsahuje podstatné náležitosti smlouvy tak, aby smlouva mohla být uzavřena jeho jednoduchým a nepodmíněným přijetím, a pokud z něho plyne vůle navrhovatele být smlouvou vázán, bude-li nabídka přijata.

Má se za to, že návrh Prodávajícího dodat zboží nebo poskytnout službu za určenou cenu učiněný při jeho podnikatelské činnosti reklamou, v katalogu nebo vystavením zboží je nabídkou s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti Prodávajícího plnit. Pokud Prodávající i přes veškeré vynaložené úsilí není schopen objednané výrobky dodat, zejména z důvodu vyčerpání zásob nebo jelikož nejsou okamžitě k dispozici, bude o takové skutečnosti Kupující vyrozuměn co nejdříve.

Obchodní dokumentace Prodávajícího zahrnuje i katalogy a reklamní dokumentaci Prodávajícího.

Kontaktní údaje Prodávajícího, na které může Kupující doručit objednávku a prostřednictvím kterých se může Kupující obrátit na Prodávajícího za účelem žádosti o poskytnutí jakýchkoliv informací, včetně informací o zpracování jeho osobních údajů, uplatnění práv z vadného plnění či odstoupení kupní smlouvy, jsou následující:

ATLASFORMEN - zákaznické oddělení Česká republika,(dále jen „zákaznické oddělení Prodávajícího“)
Atlas For Men
Dělnická 390
532 36 Pardubice 2

Telefonní kontakt pro doručení objednávky:
Tel.: 224 245 897
od pondělí do pátku od 7.00 do 20.00 hodin a v sobotu od 8.00 do 16.00 hodin.

Telefonní kontakt pro veškeré další otázky:
Tel.: 224 245 964
od pondělí do pátku od 7.00 do 20.00 hodin a v sobotu od 8.00 do 16.00 hodin.


02 - Základní charakteristiky výrobků – Platnost nabídek


Prodávající informuje Kupující o vlastnostech prodávaných výrobků, (dále i jako „věc“ či „zboží“), o způsobu použití a údržby výrobku, o nebezpečí, které vyplývá z nesprávného použití nebo údržby, a o dalších skutečnostech požadovaných právními předpisy. Jestliže je to potřebné s ohledem na povahu výrobku, způsob a dobu jeho užívání, jsou informace obsaženy v přiloženém písemném návodu.

Fotografie výrobků poskytují celkový náhled každého výrobku. Prodávající upozorňuje, že zobrazení barevného provedení výrobků na elektronickém nosiči může být zkreslující. Velikosti výrobků jsou uvedeny na Stránkách ve formě přehledného seznamu. Informace nezbytné pro výběr velikosti jsou k dispozici rovněž na Stránkách a dále i v obchodní dokumentaci Prodávajícího.

Výrobky Prodávajícího vyhovují požadavkům právních předpisů.

Prodávající může dodat Kupujícímu náhradní součásti výrobků s výhradou dostupnosti náhradních součástí u jednotlivých dodavatelů Prodávajícího. Doba, po kterou je Prodávající schopen náhradní součásti Kupujícímu dodat, závisí na informacích, které Prodávajícímu dodavatelé poskytnou. Pokud jsou tyto informace dostupné, Prodávající o nich vyrozumí Kupujícího v souladu s odstavcem 1 tohoto článku.

Nabídky Prodávajícího jsou časově omezeny. Nabídky jsou platné po dobu, po kterou jsou zveřejněny na Stránkách či po dobu a za podmínek uvedených na Stránkách nebo v obchodní dokumentaci.

Pokud není Prodávající schopen Kupujícímu dodat objednaný výrobek, může Prodávající Kupujícímu navrhnout dodání výrobku, který vykazuje rovnocenné či lepší vlastnosti a kvalitu než objednaný výrobek, (dále jen „Náhradní výrobek“). Kupující je oprávněn Náhradní výrobek Prodávajícímu vrátit dle pokynů uvedených v článku 6 Všeobecných obchodních podmínek na náklady Prodávajícího.03 - Přijetí objednávek Prodávajícím


Kupující objednává výrobky prostřednictvím telefonu, prostřednictvím poštovních služeb nebo Stránek.

U všech objednávek může zákazník zadat promo kód. Promo kódy nelze kombinovat a lze využít vždy jen jeden promo kód.

Objednávky prostřednictvím telefonu: Kupní smlouva je uzavřena mezi Prodávajícím a Kupujícím v okamžiku, kdy objednávku potvrdil operativní pracovník zákaznického oddělení Prodávajícího.

Objednávky prostřednictvím poštovních služeb: Kupní Smlouva je uzavřena mezi Prodávajícím a Kupujícím v okamžiku, kdy Prodávající obdrží objednávkový formulář zaslaný Kupujícím.

Objednávky prostřednictvím Stránek: Kupní smlouva je uzavřena mezi Prodávajícím a Kupujícím v okamžiku, kdy Kupující odešle objednávku tím, že:

a) objednávané výrobky vloží do „košíku“,

b) pokud možno zadá do příslušného pole promo kód,

c) zadá v zobrazeném formuláři požadované údaje,

d) ověří objednávané výrobky, jejich celkovou kupní cenu a výši nákladů na dodání objednaných výrobků, (dále jen „náklady na dodání“),

e) seznámí se s Všeobecnými obchodními podmínkami a odsouhlasí je tím, že na formuláři pro výběr způsobu platby zaškrtne políčko „Zaškrtnutím souhlasím, a jsem obeznámen se Obchodními podmínkami společnosti Atlas For Men“,

f) Klikne na políčko „Potvrdit a zaplatit“.

Kupující může zkontrolovat a opravit chyby vzniklé při zadávání dat během procesu objednávání na Stránkách před odesláním objednávky.

Neprodleně poté, co Prodávající obdrží objednávku Kupujícího, zašle Prodávající na e-mail zadaný Kupujícím zprávu, kterou potvrdí obdržení objednávky. Zpráva obsahuje:

- souhrnný přehled hlavních charakteristik kupní smlouvy, tj. objednané výrobky, jejich jakost a cenu, výši nákladů na dodání, adresu pro dodání výrobků a fakturaci a termín dodání;

- odkaz na Všeobecné obchodní podmínky a dále na další listiny dle příslušných právních předpisů;

- odkaz na vzor formuláře pro odstoupení od kupní smlouvy;

- další informace a údaje požadované právními předpisy, včetně případných údajů o tom, po jakou dobu nebo k jakému datu budou k dispozici náhradní součásti k objednaným výrobkům.

Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že se seznámil se Všeobecnými obchodními podmínkami ve znění účinném v okamžiku odeslání objednávky.


04 – Cena a způsob platby


Ceny výrobků jsou ceny, které jsou uvedeny:

  • v obchodní dokumentaci Prodávajícího;
  • na Stránkách v okamžiku uzavření kupní smlouvy, pokud je nabídka doručena prostřednictvím Stránek, nebo v okamžiku odeslání nabídky, pokud je nabídka doručena prostřednictvím poštovních služeb.

Cenou se rozumí cena včetně DPH, bez nákladů na dodání.

Pokud si Kupující přeje vystavit fakturu, musí být jeho zákaznický účet registrován na adrese, na kterou si přeje vystavit fakturu. V opačném případě není vystavení faktury možné. Kupující může ve svém účtu v sekci "Mé kontaktní údaje" - "Vaše adresy" přidat jinou doručovací adresu, než je registrovaná adresa.

Náklady na dodání hradí Kupující. Náklady na dodání jsou uvedeny na objednávkových formulářích a na Stránkách a činí 129,- Kč pro dodání výrobků na území České republiky.

  • Způsob, jakým je Kupující oprávněn náklady na dodání uhradit, je uveden na objednávkových formulářích a na Stránkách.

Kupující platí cenu výrobků a náklady na dodání bezhotovostně, prostřednictvím platební karty Visa či Mastercard, nebo na dobírku při převzetí zásilky.


05 – Dodání výrobků


Výrobky se dodávají výlučně na území České republiky.

Zásilky jsou v České republice přepravovány a doručovány v rámci sítě České pošty.

Ve vašem balíku se mohou nacházet marketingové materiály (katalogy, letáky a jiné tiskoviny) jiných společností. Tyto marketingové materiály jsou vkládány anonymně do balíků Atlas For Men, to znamená, že dané společnosti nedisponují Vašimi osobními údaji.

Lhůty pro dodání výrobků uvedené na Stránkách a v obchodní dokumentaci jsou obvyklé průměrné lhůty pro zpracování objednávky, odeslání a doručení výrobků. Mají jen informativní povahu, přesná doba doručení závisí mimo jiné na dostupnosti produktu na skladě. U objednávek doručených prostřednictvím Stránek je maximální lhůta pro dodání výrobků standardní zásilkou 10 dní od přijetí objednávky Prodávajícím. U objednávek doručených prostřednictvím poštovních služeb je maximální lhůta pro dodání výrobků standardní zásilkou 15 dní od přijetí objednávky Prodávajícím.

Výrobky se považují za dodané v okamžiku, kdy dopravce na adrese určené Kupujícím předal Kupujícímu objednaný výrobek.

V případě opakovaného nevyzvednutí zboží při způsobu platby na dobírku a prokazatelnému nezájmu ze strany Kupujícího si Prodávající vyhrazuje právo zablokovat způsob platby na dobírku.

Pro uplatnění jakýchkoliv práv z vadného plnění, (dále také jako „reklamace“), je Kupující oprávněn obrátit se na zákaznické oddělení Prodávajícího.

ATLASFORMEN - zákaznické oddělení Česká republika,(dále jen „zákaznické oddělení Prodávajícího“)
Atlas For Men
Dělnická 390
532 36 Pardubice 2

Telefonní kontakt pro doručení objednávky:
Tel.: 224 245 897
od pondělí do pátku od 7.00 do 20.00 hodin a v sobotu od 8.00 do 16.00 hodin.

Telefonní kontakt pro veškeré další otázky:
Tel.: 224 245 964
od pondělí do pátku od 7.00 do 20.00 hodin a v sobotu od 8.00 do 16.00 hodin.


06 - Právo na odstoupení od kupní smlouvy


Výměna zboží či vrácení platby: Atlas For Men umožňuje zákazníkovi vrátit objednané zboží do sta (100) dnů ode dne doručení.
Za tímto účelem je zákazník povinen zaslat vyplněný formulář pro vrácení zboží, který obdržel v zásilce spolu s dokladem o zakoupení zboží (fakturou). Pokud některý kus zboží zákazníkovi nevyhovuje, může ho vyměnit, nebo si nechat vrátit peníze.
Zboží zaslané nevyplaceně nebo na dobírku nebude akceptováno stejně jako poškozené nebo neúplné zboží.
Zákazník je povinen zaslat nevyhovující zboží zakoupené u Atlas For Men na následující adresu:

Atlas For Men
Dělnická 390
532 36 Pardubice 2

Zboží musí být vráceno v původním stavu a v původním obalu, v němž bylo zákazníkovi doručeno, a nesmí jevit známky demontáže, instalace nebo používání.
Náklady spojené s vrácením zboží nese výlučně zákazník.
Atlas For Men proplatí náklady spojené s vrácením zboží na základě žádosti a proti dokladu o zakoupení boží, a to pouze v případě reklamace vady zboží, nebo pokud došlo k chybně zaslanému zboží ze strany Atlas for Men.
Vrácení platby nebo výměna zboží proběhne ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení vrácené zásilky.
 
Odstoupení od smlouvy: Platná legislativa umožňuje, aby zákazník uplatnil do 14 dnů právo na odstoupení od smlouvy.
Zákazník je oprávněn do 14 dnů od doručení zboží informovat Atlas for Men o využití svého práva na odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodů a finančních sankcí, a to některým z níže uvedených způsobů:

- Zašle společnosti formulář pro odstoupení od smlouvy;
- Informuje o svém rozhodnutí Oddělení zákaznických služeb dopisem, e-mailem či telefonicky (224 245 964).

V takovém případě bude mít zákazník 14 dní na vrácení zboží společnosti Atlas For Men poté, co ji informoval o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy.
Zákazník je rovněž oprávněn vrátit zboží s přiloženým dokladem o odstoupení od smlouvy za níže uvedených podmínek.


Zboží musí být vráceno v původním stavu a v původním obalu, v němž bylo zákazníkovi doručeno, a nesmí jevit známky demontáže, instalace nebo používání.

Zákazník výslovně uznává, že právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit zejména na rozbalené zboží, které nelze vrátit z hygienických důvodů, na specifické zboží, jakož i na zvukové a obrazové nosiče, jejichž obal byl porušen.

Uplatnění práva na odstoupení od smlouvy za výše uvedených podmínek dává zákazníkovi právo na vrácení uhrazených plateb včetně nákladů spojených s odesláním zásilky (běžné poštovné za balíkové zásilky), a to do 14 dnů ode dne, kdy zákazník uvědomil společnost Atlas For Men o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy. Vzhledem k tomu, že náklady na dodání zboží jsou stanoveny paušálně a nezávisle na počtu doručovaných výrobků, společnost Atlas For Men nebude proplácet náklady na dodání zboží zákazníkovi (běžné poštovné za balíkové zásilky) v případě částečného odstoupení od smlouvy, které se týká pouze části objednaného zboží.

Obchodník může vrácení platby pozdržet až doby, než obdrží vrácené zboží nebo doklad o tom, že spotřebitel odeslal zboží zpět, podle toho, která skutečnost nastane dříve.
Náklady spojené s vrácením zboží nese výlučně zákazník.
 

07 – Práva z vadného plnění


Jakost při převzetí

Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že výrobek nemá při převzetí vady. Prodávající zejména odpovídá Kupujícímu, že v době kdy, Kupující výrobek převzal:

a) má výrobek vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu výrobku a na základě reklamy jimi prováděné,
b) se výrobek hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se výrobek tohoto druhu obvykle používá,
c) výrobek odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
d) je výrobek v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
e) výrobek vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí výrobku Kupujícím, má se za to, že výrobek byl vadný již při převzetí.

Kupující je oprávněn uplatnit u Prodávajícího právo z vadného plnění u vady, která se vyskytne u výrobku, v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

Výše uvedené se neuplatní:

a) u výrobku prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
b) na opotřebení výrobku způsobené jeho obvyklým užíváním,
c) u použitého výrobku na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou výrobek měl při převzetí Kupujícím, nebo
d) vyplývá-li to z povahy výrobku.

Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím výrobku věděl, že výrobek má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

Zákonná práva z vadného plnění

Je-li vadné plnění podstatné porušení smlouvy, má Kupující právo:

a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
b) na odstranění vady opravou věci,
c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
d) odstoupit od smlouvy (tj. vrátit zakoupenou věc, přičemž mu bude vrácena kupní cena).

Kupující je oprávněn požadovat dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti.

Není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li odstoupení od smlouvy vzhledem k povaze věci neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti věci má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě (nejdříve po dvou opravách) nebo pro větší počet vad (současně nejméně tří). V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li Kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže.

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Smluvní záruka

Na některé výrobky, jako např. hodinky či dalekohledy, poskytuje Prodávající smluvní záruku. Záruční podmínky Prodávající uvede v dokumentaci k danému výrobku.

Pro výkon práv ze záruky se Kupující obrátí na zákaznické oddělení Prodávajícího.

Smluvní záruka se nevztahuje zejména na běžné opotřebení výrobku a na vady způsobené nesprávným používáním výrobku nebo jeho nesprávnou údržbou.08 – Odpovědnost


Prodávající upozorňuje, že i přes veškerou péči věnovanou tvorbě a aktualizaci Stránek se na Stránkách mohou vyskytnout omyly, nepřesnosti nebo opomenutí a mohou vzniknout problémy s připojením ke Stránkám nebo dojít k přerušení spojení.09 - Duševní vlastnictví a související práva


Obsah obchodní dokumentace Prodávajícího, Stránky a všechny složky, které je tvoří, zejména fotografie, texty, prezentace, známky, vzory či počítačové programy, (dále jen „předměty práv k duševnímu vlastnictví“), jsou chráněny právy k duševnímu vlastnictví a právy souvisejícími.

Předměty práv k duševnímu vlastnictví mohou třetí osoby užívat pouze v případech stanovených zákonem, nebo pokud osoba k tomu oprávněná udělí třetím osobám k užití předmětů práv k duševnímu vlastnictví licenci.10 – Osobní údaje


Při objednání výrobků na našich stránkách nebo prostřednictvím nákupních objednávek musí Kupující vyplnit údaje potřebné pro zaznamenání a zpracování objednávky.

Kupující se zavazuje poskytnout přesné informace a zejména dbát na to, aby e-mailový účet, který případně uvede, byl přístupný od okamžiku, kdy jej uvede, a zejména na to, že nevzniknou problémy s přijímáním e-mailů v důsledku migrace, uzavření nebo zahlcení e-mailového účtu.

Společnost Atlasformen informuje Kupujícího o jeho právu zapsat se na seznam osob, které si nepřejí být předmětem aktivního získávání zákazníků po telefonu.

Osobní údaje zadané Kupujícím jsou zpracovávány v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů společnosti Atlas For Men.

Více informací naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů a článku o používání Cookies.


11 – Životní prostředí


Prodávající upozorňuje Kupující, že odpad z elektrických a elektronických zařízení nelze směšovat s netříděným komunálním odpadem. Odpad z elektrických a elektronických zařízení obsahuje nebezpečné látky, které mohou mít dopad na životní prostředí a lidské zdraví.

Pro zpracování, využívání a recyklaci těchto odpadů existují odpovídající sběrná místa.

Recyklací odpadů přispívají Kupující k zachování přírodních zdrojů a k ochraně lidského zdraví.12 – Rozhodné právo - Spory


Kupní smlouva jakož i veškerá související práva a povinnosti se řídí českým právem a k řešení sporů jsou příslušné obecné soudy České republiky, pokud není níže uvedeno jinak.

Veškeré spory z kupní smlouvy řeší smluvní strany smírně. Kupující se za tímto účelem může obrátit na zákaznické oddělení Prodávajícího.

Pokud není spor vyřešen smírně, může Kupující podat návrh na mimosoudní řešení sporu k určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

E-mailová adresa: adr@coi.cz
Internetové stránky: adr.coi.cz

Pokud ani přes naši snahu rychle vyřídit Vaši reklamaci nedosáhnete uspokojivého řešení do doby jednoho (1) kalendářního měsíce od okamžiku doručení této reklamace, máte možnost obrátit se na platformu pro řešení sporů on-line, kterou nabízí Evropská komise na následující url adrese: https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

Hosting


Hosting pro tyto internetové stránky zajišťuje: Pictime, kterou vlastní Pictime SAS

Sídlo společnosti: Parc de la haute Borne, 22 rue Hergé 59650 Villeneuve d'Ascq – Francie
Telefon: (+33)3 28 520 520
Fax: (+33)3 28 520 529
Email: support@coreye.fr

Odpovědný vydavatel: Marc Delamarre.

    Vyberte si vaši velikost

      Aktualizovali jsme naše velikosti, abychom vám usnadnili výběr. Před objednáním se podívejte na naši !